Prezydent Lubina pyta, KGHM odpowiada

5984

KGHM, choć pieniądze już wypłacił, złożył skargę kasacyjną na orzeczenie sądu, który nakazał mu przelać około 55 mln zł na konta pomysłodawców kontrowersyjnego projektu racjonalizatorskiego sprzed lat w Hucie Miedzi Głogów. Miedziowa spółka właśnie odpowiedziała prezydentowi Lubina Robertowi Raczyńskiemu, który w lipcu zapytał ją w oficjalnym piśmie, czy to prawda, że tak duża kwota trafiła do autorów „słynnych wanien w hucie”.

Pytam jako zaniepokojony gospodarz Stolicy Polskiej Miedzi: czy to prawda, że KGHM Polska Miedź S.A. planuje jednak wypłacić te 55 mln zł za wnioski racjonalizatorskie sprzed kilkunastu lat – słynne wanny w hucie? Po kilku latach starań udało mi się doprowadzić do obniżenia #PodatkuMiedziowego, dzięki któremu KGHM zaoszczędzi ponad 100 mln zł rocznie. Czy te pieniądze pójdą jednak do „racjonalizatorów”!?

– pisał na swoim fanpage na Facebooku w lipcu prezydent Lubina, jednocześnie kierując do zarządu KGHM oficjalne pismo w tej sprawie.

My pierwszy raz o sprawie pisaliśmy w połowie lipca w artykule „KGHM musi zapłacić kilkadziesiąt milionów racjonalizatorom od wanien”.

– Być może zarząd kombinatu nie chciał wygrać tej sprawy. Stąd moje wystąpienie o przedstawienie linii obrony tych pieniędzy, bo to nie są pieniądze zarządu, ale po pierwsze ludzi, którzy tam pracują, a po drugie akcjonariuszy, miasto Lubin jest akcjonariuszem – mówił wówczas w TV Regionalnej.pl prezydent Raczyński.

W połowie sierpnia, gdy opublikowane zostało sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej KGHM w I półroczu 2019, dowiedzieliśmy się, że miedziowa spółka już w czerwcu zastosowała się do prawomocnego wyroku sądu i wypłaciła racjonalizatorom 24 mln zł plus odsetki, czyli w sumie około 55 mln zł. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Dziś zaś dzięki odpowiedzi miedziowej spółki na pismo prezydenta Lubina, dowiadujemy się, że KGHM złożył skargę kasacyjną i uiścił już należną z tego tytułu opłatę sądową. Opisano także przebieg całej sprawy. Informację tę publikujemy w całości poniżej:

Pozwem z dnia 26 września 2007 r. Powodowie (14 osób fizycznych) wystąpili przeciwko KGHM Polska Miedź S.A. (Spółka) do Sądu Okręgowego w Legnicy z pozwem o zapłatę wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Spółkę z projektu wynalazczego nr 1/97/KGHM pt. „Sposób zwiększenia zdolności produkcyjnej wydziałów elektrorafinacji Huty Miedzi” za VIII okres obliczeniowy, wraz z należnymi odsetkami. Kwota roszczenia (należności głównej) została określona przez Powodów w pozwie na kwotę około 42 mln PLN (kwota główna bez odsetek i kosztów sądowych), odsetki na dzień 31 marca 2019 r. wynosiły około 55 mln PLN. W odpowiedzi na pozew KGHM Polska Miedź S.A. wniosła o oddalenie powództwa w całości i wystąpiła z powództwem wzajemnym o zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia za VI i VII rok stosowania projektu wynalazczego nr 1/97/KGHM wraz z należnymi odsetkami, podnosząc również ewentualny zarzut potrącenia wzajemnie dochodzonych roszczeń. Kwota roszczenia (należności głównej) w powództwie wzajemnym została określona przez Spółkę na kwotę około 25 mln PLN.

Zgodnie ze stanowiskiem Spółki, powództwo (wzajemne) jest zasadne. Spółka wypłaciła bowiem twórcom projektu wynagrodzenie za dłuższy okres stosowania projektu niż przewidziany w zawartej między stronami pierwotnej umowie o dokonanie projektu wynalazczego, w oparciu o aneks do umowy, przedłużający okres wypłaty wynagrodzenia, którego ważność Spółka kwestionuje. Ponadto, Spółka kwestionuje racjonalizatorski charakter rozwiązania, a także fakt korzystania z projektu jako całości, jak również jego kompletność i zdatność do zastosowania w dostarczonym przez Powodów kształcie oraz sposób liczenia efektów ekonomicznych tego rozwiązania, które były podstawą wypłacanego wynagrodzenia.

Wyrokiem z dnia 25 września 2018 r. sąd oddalił powództwo wzajemne i częściowo uwzględnił powództwo główne do łącznej kwoty około 24 mln PLN, jednocześnie zasądzając odsetki w wysokości około 30 mln PLN, co stanowi łączną kwotę 54 mln PLN. Obie strony postępowania wniosły apelację od wyroku.

Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2019 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Sygn. I ACa 205/19) oddalił apelacje obu stron, zmieniając wyrok sądu I instancji jedynie w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania z powództwa głównego przed sądem I instancji, obciążając nimi KGHM Polska Miedź S.A. Orzeczenie jest prawomocne i zostało wykonane przez KGHM w dniach 18-19 czerwca 2019 r.

– Dzięki skutecznemu obniżeniu podatku KGHM zaoszczędzi tylko w tym roku ponad 100 mln zł, a w kolejnym nawet około 250 mln! I zamiast zainwestować je w bezpieczeństwo pracy, pieniądze trafiły na konta kilku byłych dyrektorów KGHM – podsumowuje dziś prezydent Raczyński