Złóż wniosek i otrzymaj dotację!

2645

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków, Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz na utworzenie stanowiska pracy przez pracodawców.

Urząd dysponuje środkami dla 24 przyszłych przedsiębiorców oraz dla 6 pracodawców, którzy chcą utworzyć stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej. Dotacje będą przyznane w ramach środków Rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i kierowane są do konkretnych grup bezrobotnych:

  • 4 dla osób do 30 roku życia z kategorii NEET, tj. osób które nie są zatrudnione, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i w ostatnich 4 tygodniach nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych – ich finansowanie nastąpi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
  • dla 10 osób bezrobotnych mieszkańców terenów wiejskich i miejsko – wiejskich (wszyscy mieszkańcy powiatu lubińskiego za wyjątkiem mieszkańców miasta Lubina);
  • dla 10 osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości).
Fot. ilustracyjne

Natomiast refundacje kosztów utworzenia stanowiska pracy będą sfinansowane na zatrudnienie:

  • 3 osób bezrobotnych zamieszkujących wieś (mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – wszyscy mieszkańcy powiatu lubińskiego za wyjątkiem mieszkańców miasta Lubina) oraz
  • 3 osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości).

Osoby bezrobotne, które będą ubiegały się o dotację i złożą wniosek zostaną zaproszone do urzędu, by zaprezentować planowaną działalność.

– Urząd przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji będzie brał również pod uwagę rodzaj planowanej działalności, przygotowanie merytoryczne wnioskodawcy, tj. czy posiada doświadczenie lub kwalifikacje do prowadzenia wskazanej działalności. Znaczenie będzie miało również, czy działalność prowadzona będzie na terenie powiatu oraz okres rejestracji wnioskującego w urzędzie pracy – mówi Piotr Bodaj, kierownik referatu instrumentów i programów rynku pracy w PUP Lubin.

Piotr Bodaj, kierownik referatu instrumentów i programów rynku pracy w PUP Lubin

Średnia planowana kwota dotacji to 23 tys. zł. Aby dotacja była bezzwrotna osoba bezrobotna musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej rok. Co istotne, o dotację mogą ubiegać się jedynie osoby, które do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków na założenie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej. Warunkiem podpisania umowy jest jej zabezpieczenie poprzez dwóch poręczycieli, którzy uzyskują zarobki w wysokości co najmniej 3,1 tys. zł brutto.

– Przy ocenie wniosków pracodawców pod uwagę wzięta będzie jego współpraca z urzędem w ostatnich 12 miesiącach, w tym czy pracodawca wywiązywał się z dotychczasowych umów z urzędem, czy korzystał z dofinansowania, a także stan zatrudnienia czy długość istnienia firmy – dodaje Piotr Bodaj.

Średnia kwota refundacji to 30 tys. zł. Pracodawca korzystający z refundacji przyznanej przez urząd jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej przez dwa lata na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Tutaj również wymagane jest zabezpieczenie umowy poprzez poręczycieli.

Jednocześnie lubiński Urząd Pracy zakończył już nabór wniosków o organizację staży. O kolejne staże będzie można się ubiegać na początku przyszłego roku.