Zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą

113

Osoby, które pracowały na terenie Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i wracają do kraju, mogą ubiegać się o zasiłek dla osób bezrobotnych – pod warunkiem, że spełniają kryteria jego przyznania obowiązujące w Polsce.

W pierwszej kolejności jednak o zasiłek należy ubiegać się w kraju ostatniego zatrudnienia. W tym celu należy udać się do placówki odpowiadającej naszemu urzędowi pracy i zarejestrować się.

Każde państwo UE/EOG oraz Szwajcaria ma inne przepisy dotyczące zasiłków i świadczeń z tytułu bezrobocia. Aby nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych należy spełnić wszystkie warunki obowiązujące w danym kraju. Po nabyciu prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych należy pozostać w kraju, który przyznał świadczenie przez minimum 4 tygodnie. Jeżeli po tym okresie, osoba pobierająca zasiłek, zdecyduje się na powrót do Polski w celu poszukiwania pracy, będzie mogła skorzystać z prawa przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych do Polski, przetransferować zasiłek do Polski. Ważne jest, aby w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z kraju, który przyznał zasiłek, zarejestrować się w polskim urzędzie pracy przedstawiając dokument PD U2. Jeżeli taki dokument osoba rejestrująca się posiada, to w jej imieniu zostanie on przesłany do wojewódzkiego urzędu pracy przez pracownika powiatowego urzędu pracy. Transfer zasiłku – przyznany za granicą – przysługuje na 3 miesiące i może być wydłużony, za zgodą państwa wypłacającego, do 6 miesięcy. Transferowany zasiłek przekazywany jest bezpośrednio na konto osoby zarejestrowanej przez instytucję zagraniczną, która przyznała świadczenie.

Warto dodać, że transfer zasiłku dla bezrobotnych jest możliwy również z Polski do krajów Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

W przypadku, gdy osoba po zakończeniu pracy za granicą nie może uzyskać prawa do zasiłku w kraju ostatniego zatrudnienia, będzie miała możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce. Należy pamiętać, że rejestrujemy się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego.

Przed wyjazdem z kraju ostatniego zatrudnienia warto pozyskać dokument potwierdzający okresy zatrudnienia, ubezpieczenia, pracy na własny rachunek, który jest wydawany przez zagraniczną instytucję właściwą ds. zatrudnienia (PD U1). Posiadanie tego dokumentu przyspieszy procedurę ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ustalaniem prawa do zasiłku po pracy za granicą zajmują się w Polsce wojewódzkie urzędy pracy.

Dla osoby, która posiada zameldowanie stałe lub czasowe na terenie województwa dolnośląskiego, właściwym w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, Wydział Koordynacji Zabezpieczenia Społecznego.

Wskazać należy, że wszelkich informacji dotyczących ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych po pracy za granicą, osoba rejestrująca się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie uzyskuje w dniu rejestracji.

Przypomnieć należy, że wysokość zasiłku oraz okres jego przysługiwania uzależniona jest od stażu pracy i sposobu rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli osoba bezrobotna udokumentuje mniej niż 5 lat, otrzyma zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 80%, co stanowi kwota 1.043,30 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 819,30 zł brutto przez kolejne dni. Dla osób, które mają powyżej 5 i poniżej 20 lat pracy przysługuje 100% kwoty zasiłku i jest to kwota 1.304,10 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1.024,10 zł brutto przez kolejne dni. Najwięcej, bo 1.565,00 zł brutto dostaną ci, którzy są na rynku pracy od ponad 20 lat. Po 90 dniach ich zasiłek zmniejszy się do kwoty 1.229,00 zł brutto na kolejne dni jego przysługiwania.

Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie zasiłek przyznawany jest na okres 180 dni. Natomiast osoby po 50. roku życia i mające przynajmniej 20-letni staż pracy lub rodzice samotnie wychowujący dzieci do 15. roku życia mogą liczyć na przyznanie zasiłku na okres 365 dni.

AUTOR: Bożena Głowińska (PUP Lubin)