Wspomagają rozwój dziecka, czyli program „Za życiem”

150

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie w ubiegłym roku, podobnie jak w roku 2018, pełnił rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu lubińskiego, w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Realizowano różne formy pomocy, w tym:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka,

 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, logopedycznej i pedagogicznej,

 • wskazywanie rodzicom jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,

 • organizowanie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Zajęciami specjalistycznymi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku 2019 objętych zostało łącznie 54 dzieci. Dzieci korzystały z:

 • terapii logopedycznej – 35 dzieci

 • terapii pedagogicznej – 15 dzieci

 • rehabilitacji ruchowej – 22 dzieci

 • integracji sensorycznej – 7 dzieci

 • terapii surdopedagogicznej – 1 dziecko

 • terapii EEG Biofeedback – 2 dzieci

 • terapii behawioralnej dziecka z autyzmem – 7 dzieci

 • arteterapii – 7 dzieci

 • terapii ręki – 3 dzieci

 • komunikacji alternatywnej metodą Makaton – 1 dziecko

 • terapii psychologicznej – 6 dzieci

W zespole terapeutów pracowało 15 osób:

 • 3 logopedów, w tym 2 neurologopedów

 • 3 terapeutów pedagogicznych

 • 4 rehabilitantów

 • 2 terapeutów integracji sensorycznej

 • 1 surdopedagog

 • 1 terapeuta EEG Biofeedback

 • 1 terapeuta behawioralny

 • 1 terapeuta arteterapii

 • 1 terapeuta terapii ręki

 • 1 terapeuta komunikacji alternatywnej metodą Makaton

 • 1 psycholog

 • 1 koordynator zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

W 2019 r. łącznie zrealizowano 2614 godzin zajęć bezpośredniej pracy z dzieckiem i jego rodzicem/opiekunem prawnym, w tym:

 • terapia logopedyczna – 909 godzin zajęć

 • terapia pedagogiczna – 330 godzin zajęć

 • rehabilitacja ruchowa – 763 godziny zajęć

 • integracja sensoryczna – 172 godziny zajęć

 • terapia surdopedagogiczna – 38 godzin zajęć

 • terapia EEG Biofeedback – 52 godziny zajęć

 • terapia behawioralna dziecka z autyzmem – 149 godzin zajęć

 • arteterapia – 52 godziny zajęć

 • terapia ręki – 50 godzin zajęć

 • komunikacja alternatywna metodą Makaton – 22 godziny zajęć

 • terapia psychologiczna – 77 godzin zajęć

Dzieci kwalifikowano na zajęcia w oparciu o analizę opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zgodnie z potrzebami dziecka oraz na podstawie konsultacji z rodzicami. Zajęcia trwały 60 minut i odbywały się według ustalonego harmonogramu.

Terapię prowadzono zgodnie z założeniami zawartymi w opracowanych indywidualnych programach wczesnego wspomagania rozwoju dla każdego dziecka objętego zajęciami WWRD. Prowadzono systematyczną, ścisłą współpracę z rodzicami, zgodnie z potrzebami i możliwościami dziecka i jego rodziny. Zajęcia odbywały się w przeznaczonych do tego gabinetach specjalistycznych, korzystano z bogatego zasobu sprzętów, pomocy i materiałów terapeutycznych.

AUTOR i FOT. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie