Pomoc dla obywateli Ukrainy przedłużona

1376

Do końca czerwca przedłużony został czas legalnego pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., po rozpoczęciu wojny rosyjsko-ukraińskiej. W niektórych przypadkach termin ten może być jeszcze dłuższy – na dziś sięga maksymalnie 30 września.

Zmiana przepisów wydłuża termin ważności wiz krajowych i zezwoleń czasowych wydanych obywatelom Ukrainy, a także termin opuszczenia przez Ukraińców terytorium Polski oraz dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy. Wydłużone zostają również okresy ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, zgód na pobyt tolerowany wydanych obywatelom Ukrainy, a także okres, w którym pobyt obywatela Ukrainy uznawany jest za legalny na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen. A to oznacza, że uchodźcy wojenni z Ukrainy, których pobyt uznany jest za legalny, mają między innymi:

  • swobodny dostęp do rynku pracy;
  • prawo do korzystania świadczeń rodzinnych;
  • dostęp do opieki zdrowotnej;
  • możliwość wykonywania działalności gospodarczej.

Ponadto do 31 sierpnia 2024 r., wydłużono legalność pobytu osób, które:

  • 30 czerwca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, realizować obowiązek szkolny albo realizować obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;

  • 30 czerwca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole, funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;

  • nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Do 30 września 2024 r. legalnie w Polsce mogą pozostawać Ukraińcy przystępujący do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli są to osoby małoletnie, dotyczy to również ich rodziców i opiekunów.

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie


POWIĄZANE ARTYKUŁY