PCPR zaprasza do składania ofert

275

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza do składania ofert na zadanie: „Prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2022”.

I. Forma zatrudnienia:

Umowa cywilno-prawna

II. Miejsce wykonywania zleconych czynności:

W uzgodnieniu ze zleceniodawcą, na terenie miasta Lubina.

III. Termin wykonywania zleconych czynności:

kwiecień – listopad 2022 r.

IV. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

Program może być prowadzony wyłącznie przez osoby legitymujące się następującymi kwalifikacjami:

  1.  

ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo w innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,

  1.  

posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

  1.  

mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

V. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie m. in.:

  1.  

współudział w procesie rekrutacji do programu dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

  1.  

prowadzenie, przy udziale drugiego terapeuty, zajęć grupowych w wymiarze 60 godzin, z uwzględnieniem opracowanej tematyki zajęć,

  1.  

przeprowadzanie konsultacji indywidualnych w wymiarze 9 godzin.

  1.  

sporządzanie informacji z przeprowadzonych zajęć,

  1.  

sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji Programu,

  1.  

współpraca z lokalnymi podmiotami w szczególności działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza z zespołem interdyscyplinarnym, Policją, ośrodkami pomocy społecznej, poradniami leczenia odwykowego, zespołem sądowej służby kuratorskiej itp.

VI. Wymagane dokumenty:

  1.  

CV;

  1.  

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;

  1.  

kopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

  1.  

oferta cenowa obejmująca całość realizacji programu;

  1.  

wykaz tematyki zajęć programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zapewniającej osiągnięcie celów, o których mowa w §4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne;

  1.  

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych );

  1.  

oświadczenie o przekazaniu danych osobowych dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do podanych danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie podanych danych,

  1.  

oświadczenie o niekaralności.

VII. Sposób i terminy składania ofert:

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór trenera do realizacji w roku 2022 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3 lub drogą pocztową w terminie do 11 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpływu).

Oferty niekompletne i składane po terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło: PCPR w Lubinie


POWIĄZANE ARTYKUŁY