Lubiński Urząd Pracy pracuje inaczej!

216

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w związku zagrożeniem zakażenia koronawirusem do odwołania pracuje w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięty dla klientów.

Urząd zrezygnował czasowo z bezpośredniej obsługi interesantów w ramach obowiązkowych terminów stawiennictwa. Kontakt każdej osoby zarejestrowanej z doradcą klienta możliwy jest telefonicznie lub mailowo. Kolejny termin stawiennictwa Urząd wyznaczy telefonicznie lub pisemnie.

Oferty pracy dostępne są na stronie internetowej urzędu lubin.praca.gov.pl oraz pod numerem telefonu 76 746 14 71.

Rejestracja osób bezrobotnych została ograniczona do rejestracji poprzez stronę internetową praca.gov.pl z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W przypadku braku możliwości skorzystania z tego sposobu rejestracji, należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem urzędu celem ustalenia terminu, godziny oraz sposobu rejestracji (tel. 76 746 14 32 oraz 76 746 14 38).

Osoby które nie dysponują profilem zaufanym a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.

Wszystkie wnioski i pisma można składać wyłącznie w punkcie podawczym mieszczącym się na parterze urzędu, gdzie umieszczona została urna, do której interesanci mogą wrzucać w zaklejonych kopertach pisma kierowane do urzędu. Na kopercie należy umieścić swój adres oraz numer telefonu, pod którym pracownicy urzędu będą kontaktować się z interesantem celem uzgodnienia sposobu załatwienia sprawy.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać: telefonicznie 76 746 14 75 oraz 76 746 14 39, faksem 76 746 14 00, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – sekretariat@puplubin.pl, strony internetowej – praca.gov.pl, pocztą tradycyjną lub wrzucając pisemny wniosek do urny.

Pracodawcy chcący złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na pracę sezonową mogą przesłać dokumenty elektronicznie poprzez stronę praca.gov.pl lub pozostawić je w urnie w siedzibie urzędu.

Ze względu na bezpieczeństwo osób bezrobotnych, pracodawców oraz pracowników urzędu do odwołania wstrzymane zostaje rozpatrywanie wniosków dotyczących form wsparcia, które wymagają bezpośredniego kontaktu osobistego z urzędem. W związku z tym nie będą rozpatrywane wnioski dot. przyznania staży, szkoleń, prac interwencyjnych, refundacji wynagrodzeń osób po 50. roku życia czy bonów na zasiedlenie. Umowy o realizację form, których realizacja już się rozpoczęła, będą realizowane na dotychczasowych zasadach, tj. Urząd będzie wypłacał refundacje oraz stypendia – po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Źródło PUP Lubin