Ekologia

    Działania proekologiczne to kolejny priorytet lubińskich władz. Przykładem jest choćby unikatowa na skalę regionalną technologia produkcji elektryczności z odpadów komunalnych.

Prowadzona na tym terenie polityka ochrony obszarów o walorach przyrodniczych, stanowi dowód realnego zaangażowania w utrzymanie równowagi ekosystemu. Stała obecność przemysłu nauczyła lubinian jak profesjonalnie i bezpiecznie postępować z zanieczyszczeniami.

W samym mieście i jego okolicach jest bardzo dużo terenów zielonych, gdzie można odpocząć, pospacerować i miło spędzić czas. Przez Lubin przebiega kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych, które sukcesywnie są rozbudowywane, a plany na najbliższe lata zakładają podwojenie ich liczby.

W najbliższej okolicy Lubina znajdują się atrakcyjne szlaki turystyczne i pomniki przyrody, a tereny zielone i miejsca służące rekreacji są stale rozbudowywane tak, aby każdy mógł korzystać ze zdrowego środowiska naturalnego.

 

(klinkij na zdjęcie, aby zobaczyć plik pdf)

 

Park Wrocławski – o powierzchni ok. 14,47 ha jest najcenniejszym założeniem parkowym będącym prawdopodobnie zaadaptowanym w XIX stuleciu fragmentem leśnym nad Zimnicą, o charakterze łęgowym i grądowym oraz założeniem z początku lat siedemdziesiątych (pas parku od Zimnicy w kierunku ul.Ścinawskiej). Występuje w nim wiele drzew cennych zarówno pod względem walorów krajobrazowych, jak i wymiarów, np. w południowo-zachodniej części rośnie buk zwyczajny (Fagus silvatica o obwodzie pnia 200 cm) o ciekawie wygiętym pniu, w południowej – klon zwyczajny (Acer platanoides) o nietypowo ukształtowanym pniu w wyniku skręcania się drewna wokół osi pnia podczas wzrostu, przy drodze miedzy górką zjazdową a stawem rośnie olsza czarna (Alnus glutinosa) o bardzo nietypowym dla tego gatunku pokroju korony drzewa (kształt parasolowaty, nisko-rozłożysty). Inne występujące tu gatunki to lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), wierzba krucha (Salix fragilis), platan klonolistny (Platanus x hispanica), topola czarna (Populus nigra), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), modrzew europejski (Larix decidua), jarząb szwedzki (Sorbus intermedia), brzoza brodawkowata (Betula pendula) oraz liczne gatunki krzewów ozdobnych, jak berberysy (Berberis), tawuły (Spirea), rokitniki (Hippophae), irgi (Cotoneaster), róże (Rosa). We wschodniej, dzikiej części parku znajduje sie staw dydaktyczno-krajobrazowy o powierzchni ok.0,5 ha. Głównym celem stawu jest imitacja naturalnego starorzecza, edukacja przyrodnicza oraz ochrona gatunkowa. Występują tu ptaki wodno-błotne (perkozek, łyska, kokoszka, trzciniak), płazy bezogoniaste (ropucha zielona i szara, żaba moczarowa, żaba wodna), płazy ogoniaste (traszka zwyczajna, traszka górska), bezkręgowce (kilka gatunków ważek). Występuje roślinność wodna i szuwarowa (jeżogłówka gałęzista, trzcina pospolita, grzybień biały, strzałka wodna, kosaciec żółty itp.) Przez park biegnie również fragment ścieżki przyrodniczej pozwalającej poznać elementy przyrody ożywionej i nieożywionej Lubina.

http://youtu.be/MBxzVXZ_fkc

 

Park Solidarności – został otwarty 2 września 2006 r. z okazji obchodów 25-lecia powstania NSZZ "Solidarność". Na terenach dawnych nieużytków zostały zainstalowane ławeczki, całość terenu ze znajdującym się na terenie parku stawem została uprzątnięta oraz przystosowana do wymagań jakie powinien spełniać park miejski. Przy wejściu do parku od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie znajduje się kwietnik z roślin jednorocznych tworzących logo "Solidarności" obsadzony różowo kwitnącymi krzewami pięciornika odmiany "Pink Queen". Wzdłuż głównej drogi na uwagę zasługuje stary ok. 40-letni szpaler z grabu pospolitego. Nad brzegiem stawu malowniczo wyrastają wierzby białe odm. Płaczącej. Na stawie zaś zadomowiły się żółwie czerwonolice, wypuszczone prawdopodobnie przez miłośników gadów. W zieleni izolacyjnej oddzielającej tory kolejowe od parku na uwagę zasługuje modrzew europejski. Park "Solidarności" Razem ze znajdującymi się na obszarze za dworcem PKS terenem zielonym oraz Skate Parkiem wchodzi w skład Lubińskiego Centrum Rekreacji.

 

 

 

http://youtu.be/Q8aaEWVBWiQ
 

Park Leśny – o powierzchni ok. 20 ha jest terenem dawnej strzelnicy miejskiej z roślinnością zbiorowisk leśnych ze znacznym udziałem czeremchy amerykańskiej (Padus serotina), robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), dębu szypułkowatego (Quercus robur), sosny pospolitej (Pinus sylvestris). Pomimo niewielkiej wartości dendroflory posiada znaczne walory rekreacyjne związane z dużym zróżnicowaniem ukształtowania powierzchni. W centrum parku znajduje sie placyk z paleniskiem do grillowania, boiska do tenisa i piłki siatkowej oraz plac zabaw dla dzieci.

http://youtu.be/u2NmFnyOeqk

 

Park Osiedlowy – o powierzchni ok. 1,57 ha jest regularnym złożeniem rabatowo-alejowym powstałym na miejscu dawnego cmentarza. Na uwagę zasługuje alejowe nasadzenie z kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum), okazałe drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata), dąb czerwony (Quercus rubra). Jednym z cenniejszych obiektów przyrodniczych jest grupa żywotników zachodnich (Thuja occidentalis o obwodach pni od 40 do 90 cm) rosnących w dawnej kwaterze cmentarnej, będąca reliktem dawnego użytkowania tego terenu. Aleje parkowe obsadzone są żywopłotem z ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare). Na skarpie rosną krzewy rokitnika pospolitego (Hippophae rhamnoides), tamaryszka drobnokwiatowego (Tamarix parviflora), ognika szkarłatnego (Pyracantha coocinea), pigwowca pośredniego (Chaenomeles x superba). Wiosną 2007 r. ustawiono głaz narzutowy z moreny dennej skandynawskiej, a 28.03.2007 r. odsłonięto umieszczoną na nim płytę pamięci Ewarta T. Sconiersa (porucznika 8 AIR FORCE USA zm. 24.01.1944 r.) oraz Ku czci jeńców alianckich pogrzebanych na tej ziemi (od ulicy Parkowej).

http://youtu.be/e0FQI13JWeA

 

Lubińskie Skwery i Błonia

http://youtu.be/i704PjUAzBY

 

Park Piłsudskiego – powierzchnia ok. 2,1 ha założony na terenie podwala miejskiego. Pod względem dendrologicznym najcenniejsza jest część przylegająca bezpośrednio do murów staromiejskich z okazami świerków kłujących (Picea glauca), jarzębem szwedzkim (Sorbus intermedia), jarzębem mącznym (Sorbus aria). Znacznymi rozmiarami wyróżnia sie klon jawor (Acer pseudoplatanus obwód pnia 320 cm), jesion wyniosły (Fraxinus exelsior obwód pnia 315 cm) oraz wierzba płacząca (Salix alba "Tristis" obwód pnia 400 cm). Otaczające park mury obronne są siedliskiem roślin szczelinowych: zanokcicy murowej (Asplenium ruta-muraria), lnicy bluszczykowatej (Cymbalaria muralis). Aleja biegnąca wzdłuż ulicy Niepodległości otoczona jest rabatami z bylin i krzewów ozdobnych, które wraz z drzewami tworzą izolacje od ruchu ulicznego. W centralnej części parku w otoczeniu krzewów tamaryszka drobnokwiatowego (Tamarix parviflora) stoi pomnik Marszałka J. Piłsudskiego. Na terenie parku jest mały plac zabaw dla dzieci.

 

 

Park Wyżykowskiego – o powierzchni ok. 1,87 ha jest przedłużeniem Parku Piłsudskiego, łącząc sie z Parkiem Wrocławskim oraz staromiejskimi błoniami rozpościerającymi sie pomiędzy Baczyną, ul. I. Paderewskiego i ul. Gen. W. Sikorskiego. W części zachodniej ma charakter regularnego założenia z rabatami i ozdobnymi krzewami oraz pomnikiem dr Jana Wyżykowskiego. Rosną tu cisy (Taxus), jałowce (Juniperus), żywotniki (Thuja), berberysy thunberga (Berberis thunberga), irga dammera (Cotoneaster dammeri) oraz irga horyzontalna (Cotoneaster horizontalis). W części przyległej do ul. Paderewskiego i Zimnicy park nabiera charakteru otwartego harmonijnie łącząc sie z błoniami miejskimi i Parkiem Wrocławskim. Rosną tu okazy kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum), klon srebrzysty (Acer saccharinum), lipa drobnolistna (Tilia cordata). Przy wejściu od strony ul. Mieszka I, w sąsiedztwie transformatora rośnie znacznych rozmiarów lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) o obwodzie 295 cm. Izolacje od Al. Niepodległości stanowi żywopłot z ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare)

http://youtu.be/nY0xeXMslEA

 

Park Jesionowy – o powierzchni ok. 5,5 ha jest parkiem o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym powstałym jesieni? 1992r. w oparciu o założenie szpalerowo-alejowe przy ul. Brzozowej. Jest miejscem przeznaczonym do aktywnego wypoczynku. Znajdują sie tu górka saneczkowa, boiska do tenisa, piłki nożnej, piłki siatkowej i do koszykówki oraz plac zabaw dla dzieci. Występują tu pasy jednogatunkowych nasadzeń z klonu jesionolistnego (Acer negundo), jesionu pensylwańskiego (Fraxinus pennsylvanica), brzozy brodawkowatej (Betula pendula). Na skarpie wzdłuż Al. Niepodległości rośnie szerokim pasem róża pomarszczona (Rosa rugosa), kępy tamaryszków drobnokwiatowych (Tamarix parviflora), forsycji pośredniej (Forsythia x intermedia), tawuły Menziesa (Spiraea menziesii).

Parka Jana Pawła II – Utworzony pod koniec 2005 roku park imienia Jana Pawła II – o powierzchni ok. 4,5 ha ma służyć zaspokajaniu potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców pobliskich osiedli. Na terenie parku znajdują się dwa rodzaje ścieżek: piesze o nawierzchni mineralnej oraz pieszo-rowerowe o nawierzchni asfaltowej. Utworzono cztery obszary sportowo-rekreacyjne dla użytkowników ze wszystkich grup wiekowych (siłownia, plac zabaw, boiska trawiaste). Zewnętrznej granica parku w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy to pas zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej. Do tego celu przewidziano drzewa szybko rosnące, o gęstym ulistnieniu i szerokich koronach np. lipa szerokolistna (Tilia platyphyllios), lipa drobnolistna (Tilia cordata), klon zwyczajny (Acer platanoides), uzupełnione drzewami iglastymi no, sosna czarna (Pinus nigra), modrzew europejski (Larix decidua), oraz dużymi skupiskami wysokich i średnio wysokich krzewów np. śnieguliczki białej (Symphoricarpos albus) i śnieguliczki koralowej (Symphoricarpos orbiculatus), suchodrzewu tatarskiego (Lonicera tatarica). Wnętrze parku ażurowe, z podkreśleniem niektórych ścieżek nasadzeniem szpalerowym lub alejowym.

http://youtu.be/x-Xf7I9j3uM

 

Park Kopernika – o powierzchni ok. 0,84 ha założony na terenie podwala miejskiego. Ścieżki przecinające park wiodą do placyku z niewielką fontanną otoczoną ławkami, krzewami berberysu thunberga (Berberis thunberga), ognika szkarłatnego (Pyracantha coocinea) i jałowców (Juniperus). Pomimo niewielkiej powierzchni, rosną w nim cenne okazy drzew jak: buk pospolity odm. purpurowa (Fagus silvatica "Atropunicea" o obwodzie 200 cm), rzadko spotykana odmiana barwna klonu jawora (Acer pseudoplatanus "Purpureum" o obwodzie 221 cm) z licznymi epifitycznymi mszakami i porostami na korze, grab zwyczajny (Carpinus betulus o obwodzie pnia 190 i 140cm). Rośnie tu również jeden z dwóch istniejących pomników przyrody na terenie Lubina, platan klonolistny (Platanus x hispanica). Mur obronny porastają rośliny szczelinowe – zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria) i lnica bluszczykowata (Cymbalaria muralis). Na terenie parku jest mały plac zabaw dla dzieci.

Park Słowiański – o powierzchni ok. 4,4 ha jest położony pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Paderewskiego. Jest to park o charakterze wypoczynkowo-krajobrazowym. Wzdłuż parku biegnie ścieżka rowerowa w kierunku lasu małomickiego. W nasadzeniach przeważa topola kanadyjska (Populus x canadensis), jedynie w części parku od strony ul. Słowiańskiej występuje cenny starodrzew. Rośnie tu sosna wejmutka (Pinus strobus o obwodzie pnia 260 cm), platany klonolistne (Platanus x hispanica o obwodzie pnia 410 cm, 300 cm, 270 cm), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos o obwódzie 310 cm). Występują także robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), klony zwyczajny (Acer platanoides), lipy drobnolistne (Tilia cordata). Od strony ul. Paderewskiego rośnie żywopłot ze śnieguliczki białej (Symphoricarpos albus) i karagany syberyjskiej (Caragana arborescens)