Chcesz zostać urzędnikiem wyborczym? Są wolne miejsca

1921

Legnicka delegatura Krajowego Biura Wyborczego szuka urzędników wyborczych w trzech gminach naszego subregionu.

Zadaniem urzędnika wyborczego jest zorganizowanie pracy obwodowych komisji wyborczych na podlegającym mu obszarze. Na dziś wolne są stanowiska w Ścinawie, Głogowie i gminie Chojnów.

Urzędnik wyborczy powoływany jest na sześcioletnią kadencję. Musi mieć wyższe wykształcenie, nie może należeć do żadnej partii politycznej ani prowadzić działalności publicznej kolidującej z pełnioną funkcją. O to stanowisko nie może też ubiegać się ktoś, kto został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Urzędników wyborczych powołuje się spośród pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub podlegających im jednostek, a także innych osób mających co najmniej pięcioletni staż pracy w tych podmiotach. Jednocześnie jednak takim urzędnikiem nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej działającej w gminie, gdzie miałaby wykonywać swoją funkcję. Nie może być nim także osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej.

Szczegółowe informacje na temat m.in. wymaganych kwalifikacji, zakresu obowiązków i oferowanego wynagrodzenia znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej TUTAJ.

Osoby zainteresowane objęciem tej roli mogą również zasięgnąć informacji pod numerem 76 721 35 70. Zgłoszenia kandydatur należy wysyłać listownie, do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy (pl. Słowiański 1, 59 -220 Legnica).


POWIĄZANE ARTYKUŁY