Urząd sprzedaje samochód

Urząd Miejski w Lubinie wystawił na sprzedaż samochód osobowy marki Renault Espace. Zainteresowani mogą składać swoje oferty w przetargu do 8 grudnia.

Poniżej treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10,

59-300 Lubin

Osoby do kontaktu:

w sprawach realizacji umowy: Elżbieta Mamrosz tel. 76 74 68 222

w sprawach danych technicznych pojazdu: Ryszard Świech tel. 602 298 064

2. Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy marki marki RENAULT ESPACE 2.0 nr rejestracyjny DLU 11KU

3. Specyfikacja pojazdu:

Rodzaj samochodu: Samochód osobowy

Marka: RENAULT

Model: Espace IV 2.0 Turbo

Wersja: Privilage

Nr VIN:VF1JK0AC637746870

Rok produkcji: 2007

Nr rejestracyjny: DLU 11KU

Pojemność/ Moc silnika: 1998 cm/125 kW (170 KM)

Kolor powłoki lak.: Szary

Rodzaj nadwozia: Van 5 drzwiowy

Rodzaj skrzyni biegów: Manualna

Paliwo: Benzyna bezołowiowa

Liczba i rozmieszczenie drzwi: 4- rozwierane

Liczba i rozmieszczenie siedzeń: 7/ 2 z przodu, 3 w środku , 2 z tyłu

Przebieg: 281 016 km

Pojazd garażowany, nieeksploatowany od kilku miesięcy, pierwszy właściciel: Urząd Miejski
w Lubinie, data pierwszej rejestracji 18.05.2007r. Ponadto samochód posiada:

 1. elektryczne otwierane szyby 4x

 2. centralny zamek

 3. wspomaganie kierownicy

 4. welurowa tapicerka

 5. poduszki powietrzne

 6. radioodbiornik na pilota

 7. aluminiowe felgi

 8. klimatyzacja

Stan techniczny pojazdu wg opinii rzeczoznawcy samochodowego :

W wyniku przeprowadzonego badania zewnętrznego pojazdu stwierdzono uszkodzenia, które zakwalifikowano następująco:

Silnik:

– ponadnormatywne zużycie oleju wskazujące na zużycie silnika wymagającego naprawy,

Układ kierowniczy:

– luzy w układzie na połączeniach kulistych

Osprzęt:

-niesprawny akumulator- do wymiany, kontrolki poduszek nie wyłączają się, niesprawny hamulec ręczny.

Nadwozie:

-powłoka lakiernicza nadwozia z licznymi punktowymi odbiciami lakieru oraz zarysowania na powierzchni, uszkodzona atrapa chłodnicy.

Badanie techniczne pojazdu ważne było do 25.05.2017r.

3. Cena minimalna samochodu:

Cena minimalna samochodu wynosi 5 300,00zł (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta złotych).

4. Wysokość Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny minimalnej pojazdu w wysokości 530,00 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lubinie nr 08 1240 3464 1111 0010 2750 7835 do dnia 8 grudnia 2017r. (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

 1. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 3. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru.

Oferta pisemna powinna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem: ”Oferta na zakup samochodu marki RENAULT ESPACE DLU 11KU” w Kancelarii Ogólnej pokój nr 13 w Urzędzie Miejskim w Lubinie w terminie do dnia 8 grudnia do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Sprzedający uznaje za termin złożenia oferty- termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Sprzedającego.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 11 grudnia r. o godz. 9.00
pokój nr 126 w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Parking przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Lubinie. Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od 4 grudnia2017r. Do 8 grudnia 2017r. po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Elżbieta Mamrosz tel. 76 74 68 222

8. Wymagane dokumenty uczestników postępowania:

 1. formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia,

 2. dowód wpłaty wadium,

 3. dowód osobisty, w przypadku osób prawnych: stosowne pełnomocnictwa, aktualny odpis
  z Krajowego rejestru Sądowego, kopie dokumentów mają być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem. Należy okazać oryginał dokumentów.

9. Pozostałe informacje:

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu,

 2. Komisja Przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w Ogłoszeniu i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu,

 3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

 4. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu. Nie później jednak niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

 6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

 7. Szczegóły na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy kupna – sprzedaży

Zalacznik nr 2 do Ogłoszenia – projekt umowy

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia- Formularz

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz