Selektywna zbiórka

   Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta Lubina rozpoczęta została jesienią 1997 roku kampanią edukacyjną "Czystość dla Lubina" i objęła szkoły podstawowe oraz średnie. Od roku 1999 objęła również nowopowstałe gimnazja, a w 2001 r. – większość lubińskich przedszkoli i w takim zakresie trwa do chwili obecnej.
    Kampania polega na selektywnej zbiórce wybranych odpadów (zużytych baterii powszechnego użytku, opakowań aluminiowych, makulatury) do pojemników dostępnych we wszystkich placówkach oświatowych w niej uczestniczących.
    Celem kampanii jest przygotowanie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców do selektywnej zbiórki odpadów, zarówno surowców wtórnych, które można przekazać odpłatnie do punktów skupu (puszki aluminiowe, makulatura), jak i odpadów problemowych stanowiących zagrożenie dla środowiska (baterie powszechnego użytku).
    W trakcie prowadzenia kampanii jej uczestnicy – począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na uczniach szkół średnich, nauczycielach oraz rodzicach zapoznawani są z rodzajami odpadów, ich uciążliwością dla środowiska, sposobami zagospodarowania oraz źródłami, w których powstają; nabywają umiejętności ograniczania ilości wytwarzanych przez siebie odpadów, segregowania tych, które powstają oraz właściwego zagospodarowania surowców wtórnych.
    W placówkach biorących udział w kampanii organizowane są różnego rodzaju tematyczne konkursy, prelekcje, wystawy, akcje informacyjne, przeprowadzane wg indywidualnych pomysłów nauczycieli i uczniów.
    W konsekwencji – poprzez zbiórkę odpadów, w tym takich, które można odzyskać i ponownie przetworzyć – szerokie grono mieszkańców Lubina w sposób praktyczny chroni środowisko, oszczędza surowce oraz czerpie ekonomiczne korzyści z właściwego gospodarowania odpadami powstającymi w ich najbliższym otoczeniu.
    W tym miejscu na podkreślenie zasługuje fakt, iż środki pozyskiwane ze sprzedaży puszek i makulatury szkoły i przedszkola otrzymują bezpośrednio od firm przyjmujących odpady i wykorzystują na własne potrzeby.