Rodzina 500 plus na Dolnym Śląsku

Do rodzin z Dolnego Śląska w ramach programu Rodzina 500 plus trafiło już blisko 3 mld zł. Wojewoda dolnośląski spotkał się z rodziną Państwa Wilków z Długołęki. Mieszkańcy korzystają z programu od pierwszych miesięcy jego funkcjonowania. W sumie w regionie wsparciem objętych zostało prawie 230 tys. dzieci.

Program 500 plus na Dolnym Śląsku w liczbach (wg stanu na marzec 2018 r.):

 

– 401 592 złożonych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 26,6 % wniosków wpłynęło drogą elektroniczną (narastająco);

– 382 141 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (narastająco);

– 2 920 585 398 zł dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację programu (narastająco), średniomiesięcznie 121 691 058 zł;

– 158 626 rodzin objętych średniomiesięcznie pomocą w ramach programu, w tym:

• 49% rodzin zamieszkuje w gminach miejskich,

• 27% rodzin – w gminach miejsko-wiejskich,

• 2 % rodzin – w gminach wiejskich,

• 17% rodzin to rodziny niepełne,

• 67% rodzin otrzymuje wsparcie na jedno dziecko,

• 25% a rodzin otrzymuje wsparcie na dwoje dzieci,

• 8% rodzin otrzymuje wsparcie na troje i więcej dzieci,

– 229 462 dzieci średniomiesięcznie otrzymuje świadczenie wychowawcze, co stanowi ok. 47% dzieci, spośród wszystkich dolnośląskich dzieci w wieku do 18 lat;

– 229 375 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie pieniężnej;

– 87 świadczeń wychowawczych wypłacanych średniomiesięcznie w formie rzeczowej, co stanowi zaledwie 0,038% wypłacanych miesięcznie świadczeń (w przypadku marnotrawienia świadczenie przeznaczane jest bezpośrednio na uregulowanie opłat za mieszkanie czy media lub inną formę wsparcia dla dziecka (np. odzież, żywność, wyposażenie do szkoły, inwestycję w edukację i rozwijanie zainteresowań, kulturę, wypoczynek letni i zimowy, czyli wsparcie trafia dokładnie tam, gdzie powinna być skierowane).

Realizatorzy lokalni programu na Dolnym Śląsku:

– 169 jednostek gminnych – ośrodków pomocy społecznej (159) i urzędów gmin (10) w zakresie przyznawania i wypłat świadczeń wychowawczych;

– 30 jednostek powiatowych – powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie przyznawania i wypłat dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty;

– jednostka samorządu województwa – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie obsługi koordynacji systemu świadczeń wychowawczych;

– Wojewoda dolnośląski jako dysponent II stopnia w zakresie zapewnienia dotacji na wdrożenie i realizację Programu na terenie województwa;

– ponad 700 pracowników zatrudnionych w dolnośląskich jst do realizacji programu.

O ok. 8% zmniejszyła się liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych (zasiłków) pomocy społecznej. Zmalała także liczba korzystających ze wsparcia w ramach programu pomoc państwa dla gmin w zakresie dożywiania. Odnotowano o ok. 18%  mniej korzystających z pomocy w formie świadczeń rzeczowych (żywność) oraz o ok. 19% mniej korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku.

Wg danych GUS w 2015 roku na Dolnym Śląsku urodziło się 26 258 dzieci. Na koniec 2016 r. na Dolnym Śląsku odnotowano wzrost liczby urodzeń – urodziło się 27 610 dzieci.

W 2017 r. – 28 281 dzieci (dane wstępne +/- 1%). Zmiany demograficzne wymagają monitorowania w dłuższej perspektywie.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie przyznawane jest również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Program Rodzina 500 plus realizuje są trzy główne cele:

– wsparcie polskich rodzin (w tym redukcja biedy wśród najmłodszych Polaków),

– inwestycja w kapitał ludzki,

– w dalszej perspektywie odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju poprzez zwiększenie wskaźnika dzietności.

Program realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 196).

informacja prasowa: Biuro Prasowe Wojewody Dolnośląskiego

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz