Regulamin

§ 1 Definicje

1. Wydawca – TVL Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, KRS nr 0000056894, NIP 692-000-40-28.

2. Portal – należąca do Wydawcy zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem www.lubin.pl wraz z podstronami.

3. Użytkownik – każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z funkcjonalności Portalu.

4. Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy.

5. Publikacje – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, zestawienia tabelaryczne, materiały audio-video, materiały multimedialne itp. o różnorodnej tematyce w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Usługi informacyjne – usługi umożliwiające Użytkownikowi bezpłatny dostęp do Publikacji w wybranym przez siebie czasie i miejscu za pomocą urządzeń stacjonarnych i mobilnych, za pośrednictwem stron internetowych Portalu, w tym usługi umożliwiające pobranie Publikacji w całości lub części za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu internetowego (kanały RSS).

7. Usługi komunikacyjne – usługi umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentowania Publikacji oraz ich udostępniania w mediach społecznościowych.

8. Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na wszystkich stronach Portalu dotyczących usług oraz towarów Wydawcy lub Partnerów, stanowiące integralną część Portalu i prezentowanych w nim Publikacji.

9. Usługi pośrednictwa sprzedaży usług i produktów – usługi świadczone za pośrednictwem mechanizmów informatycznych umożliwiające Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży wybranych przez nich usług i produktów.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług (z wyłączeniem usług opisanych w odrębnych regulaminach towarzyszących, cennikach i specyfikacjach technicznych), ogólne zasady korzystania z Portalu oraz zakres odpowiedzialności Wydawcy.

2. Uzupełnieniem postanowień Regulaminu jest Polityka Prywatności, dostępna pod adresem strony internetowej http://www.lubin.pl/polityka-prywatnosci.

3. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów towarzyszących.

4. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z aktualną treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całości.

§ 3 Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług informacyjnych zostaje:

a) zawarta z chwilą, gdy Użytkownik wpisze w przeglądarce internetowej adres wybranych przez niego stron internetowych należących do Portalu lub skorzysta z zewnętrznych źródeł przekierowujących go na strony Portalu,

b) rozwiązana z chwilą zamknięcia przez Użytkownika stron Portalu.

2. Wydawca nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobami trzecimi i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

§ 4 Własność intelektualna

1. Portal oraz wszystkie zawarte w nim Publikacje, w tym utwory, materiały graficzne, fotograficzne, multimedialne, znaki towarowe, bazy danych i oprogramowanie podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, ujętych w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych na stronach Portalu przysługują Wydawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, objęte nimi materiały prezentowane są przez Usługodawcę w Portalu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa lub właściwych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych.

3. W odniesieniu do umieszczonych na stronach Portalu treści i materiałów zabronione jest ich jakiekolwiek kopiowanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie, modyfikowanie i publiczne odtwarzanie w celach komercyjnych, w części lub całości, chyba że Wydawca udzielił Użytkownikowi w tym zakresie pisemnej zgody.

4. Wszelkie skutki naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień skutkują jego wyłączną odpowiedzialnością za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku naruszenia praw przysługujących Wydawcy i osobom trzecim.

5. Zamieszczając w Portalu jakiekolwiek treści Użytkownik oświadcza, że są one w całości wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że przysługują mu pełne i wyłączne prawa do swobodnego rozporządzania nimi, w szczególności prawa autorskie, majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, a także, że udostępnienie przez niego treści na stronach Portalu nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika Portalu

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

2. W szczególności Wydawca zabrania Użytkownikowi:

a) zamieszczania treści objętych prawami osób trzecich,

b) zamieszczania treści propagujących popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy, w szczególności mogących stanowić lub stanowiących dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, wyznanie, przekonania światopoglądowe itp.,

c) zamieszczania treści o charakterze komercyjnym, handlowym, marketingowym, reklamowym i promocyjnym,

d) zamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy oraz treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym treści pornograficznych,

a) zamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści zamieszczonej w Portalu przez Użytkownika, jeżeli będzie ona sprzeczna z powyższymi postanowieniami.

4. Bezwzględnie zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu oraz jakiekolwiek próby ingerowania w oprogramowanie i zawartość Portalu.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za skutki naruszenia przez niego powyższych postanowień.

§ 6 Odpowiedzialność Wydawcy

1. Wydawca zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się za wiedzą i zgodą Użytkownika, na jego koszt i ryzyko.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu i umieszczonych w nim Publikacji, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, w szczególności jego ocenę przydatności publikowanych treści oraz decyzje i działania podjęte przez Użytkownika lub osoby trzecie na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu,

b) jakiekolwiek szkody wynikające z podjęcia przez Użytkownika działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub zapisami niniejszego Regulaminu,

c) treści i materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu przez Użytkownika,

d) treści reklamowe publikowane w ramach usług reklamowych oraz wynikające z nich roszczenia osób trzecich. W tym zakresie wyłączną odpowiedzialność ponosi Partner, na zlecenie którego opublikowana została treść reklamowa,

e) korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminów towarzyszących lub z obowiązującymi przepisami prawa,

f) szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciem haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem (wirusami),

g) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Wydawcy i przez niego niezawinionymi, w szczególności spowodowane siłą wyższą oraz awariami urządzeń lub sieci informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres sekretariat@tvl.pl lub w formie listu poleconego na adres siedziby Wydawcy.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i wykorzystywane wyłącznie z celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacji.

4. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i prześle Użytkownikowi odpowiedź na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej o kolejne 14 dni

w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Wydawcy (np. awarie urządzeń i sieci technicznych). Wydawca zastrzega także, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, co każdorazowo przedłuża całkowity okres rozpatrywania reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

2. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem strony internetowej http://www.lubin.pl/regulamin.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

4. Uwagi i pytania związane z Portalem należy kierować na adres poczty elektronicznej sekretariat@tvl.pl.