Prezydent

Prezydent Miasta Lubina
Robert Raczyński

59-300 Lubin, ul. Rynek 23 (Ratusz)
tel. 76 74-68-100

Prezydent przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 8:30, p.109

e-mail: prezydent@um.lubin.pl

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (art. 26, art. 30, art. 31) organem wykonawczym gminy jest Prezydent Miasta. Prezydent wykonuje uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa, a w szczególności:
1) przygotowuje projekty uchwał Rady,
2) określa sposób wykonywania uchwał,
3) gospodaruje mieniem komunalnym,
4) wykonuje budżet Miasta,
5) zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
W zakresie zadań własnych Prezydent podlega wyłącznie Radzie. Prezydent kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentują je na zewnątrz.