Nabór uzupełniający na ławników

 
Rada gminy Rudna dokona wyboru uzupełniającego ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy. Ławnik to niezawodowy członek składu sędziowskiego, reprezentujący społeczeństwo w wymiarze sprawiedliwości. Kandydat do pełnienia tej funkcji musi spełnić kilka warunków.

Zgodnie z przepisami o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat; jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku; jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika i posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;adwokaci i aplikanci adwokaccy; radcy prawni i aplikanci radcowscy; duchowni; żołnierze w czynnej służbie wojskowej; funkcjonariusze Służby Więziennej; radni gminy, powiatu i województwa.Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie (gminy).

Wybory ławnika odbędą się w czerwcu 2018 roku.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 maja 2018 roku.Wypełnione zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy w Rudnej, ul. Plac Zwycięstwa 15, w Referacie Organizacji, Administracji i Obsługi Organów Gminy pok. 105 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rudna w zakładce informacje – Wybory uzupełniające ławników.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Referat Organizacji, Administracji i Obsługi Organów Gminy – tel. 76 749 21 05.

Źródło: rudna.pl

Dodaj komentarz

Trwa ładowanie komentarzy. Prosimy o cierpliwość
wpDiscuz