Inwestycje miejskie

W Lubinie władze miasta kładą duży nacisk na inwestycje. W 2000 roku na inwestycje miasto przeznaczyło 27 200 000 zł (co stanowiło ponad 23% wydatków ogółem budżetu miasta). Priorytet stanowiły inwestycje z zakresu ochrony środowiska, czego przykładem była rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, a także inwestycje eliminujące lokalne kotłownie i ogrzewanie piecowe.

szkola.JPGW ostatnich latach wiele inwestycji zrealizowano w placówkach oświatowych. Do największych z nich należą:
– remont, modernizacja i rozbudowa zespołu szkół integracyjnych (10 137 355,00 zł),
– remont sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 2 (3700 000,00 zł).
Ponadto dokonano inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej – wybudowano nowy odcinek ulicy Niepodległości (5 300 000,00 zł), uzbrojono tereny pod budownictwo mieszkaniowe na ulicach: Jaworowej, Parkowej, Leśnej, Wrzosowej i Gajowej (2 944 790,00zł).
W bieżącym roku na inwestycje przeznaczono kwotę: 45 572 980 zł.

Priorytetem inwestycyjnym są działania prorozwojowe w dziedzinie infrastruktury drogowej i komunalnej skierowane na konieczne przygotowanie miasta do rozszerzenia oferty gospodarczej oraz działania inwestycyjne skierowane na placówki kulturalne i sportowe.

Procentowy udział budżetu miasta przeznaczany na inwestycje w wydatkach ogółem przedstawia poniższa tabela:

Rok2000200120022003200420052006200720082009
%23,4712,946,5716,666,9527,7222,6017,6124,458,42

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Lubinie